Skyry.net

Kirjallisuuden Finlandia Junior -palkinnon jako-ohjeet

Suomen Kirjasäätiön hallitus on 23.8.2000 vahvistanut seuraavat ohjeet kirjallisuuden Finlandia Junior -palkinnon jakamisesta:

1.
Finlandia Junior -palkinto voidaan myöntää ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle.

2.
Palkinnon myöntää Suomen Kirjasäätiö. Palkinnon suuruus on 26 000 euroa.

Suomen Kirjasäätiön hallitus asettaa kutakin palkinnonjakoa varten erikseen kolmejäsenisen valintalautakunnan, joka nimeää vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnon saajaksi, sekä henkilön, joka valitsee nimetyistä ehdokkaista lopullisen palkinnon saajan.

Valintalautakunta on nimettävä ja julkistettava vähin­tään kolme kuu­kautta ennen palkinnon jakotilaisuutta. Lautakun­nan sihteerinä toimii säätiön asiamies, jolla ei ole lautakunnan kokouksissa äänivaltaa.

Kirjailijan tai kustantajan, joka haluaa asettaa julkaiseman­sa teoksen ehdolle Finlandia Junior -palkinnon saajaksi, on toimitettava teos kullekin lautakunnan jäsenelle säätiön ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Lähettäjän on lisäksi toimitettava yksi kappale kirjaa säätiön toimistoon sekä maksettava säätiön tilille osallistumismaksu, jonka suuruuden säätiön hallitus päättää vuosittain.

Samalla osallistumismaksulla kirja voi kustantajan niin halutessa tavoitella myös Finlandia- tai Tieto-Finlandia-palkintoa. Tällöin kustantajan on toimitettava erikseen kappaleet teoksesta myös näiden lautakuntien jäsenille.

5.
Mikäli kirjalla on useita tekijöitä, joiden panos on oleellisesti vaikuttanut palkitsemisen perusteena olevaan taiteelliseen lopputulokseen, kustantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että tekijät sopivat keskenään palkintosumman jaosta. Säätiö maksaa palkintosumman vasta kun sille on toimitettu kappale tekijöiden allekirjoittamasta sopimuksesta.

6.
Palkintoehdokkaita nimettäessä lautakunta ottaa huomioon edellisen vuoden lautakunnan ehdollepanopäätöksen jälkeen ilmestyneet uudet lasten- ja nuortenkirjat.

7.
Lautakunnan tulee pyrkiä päätöksessään yksimielisyyteen. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, on suoritettava äänestys, jos yksikin lautakunnan jäsen sitä vaatii. Lautakunnan on perusteltava päätöksensä.

8.
Lautakunnan kokouksissa käytyjä keskusteluja tai äänestyksiä ei julkisteta. Palkintoehdokkaat, palkinnon saaja sekä päätösten perustelut julkistetaan Suomen Kirjasäätiön järjestämissä tilaisuuksissa.

9.
Tätä jako-ohjetta voidaan muuttaa Suomen Kirjasäätiön hallituksen päätöksellä.

SUOMEN KIRJASÄÄTIÖ