Skyry.net

Kirjakillan säännöt

Hyväksytty ensimmäisen kerran Killan ylimääräisessä vuosikokouksessa 10.9.1996 ja toisen kerran sääntömääräisessä vuosikokouksessa 6.11.1996

 1. § Kirjakilta on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kirjakaupan ja kustannustoimen piirissä työskentelevien ja työskennelleiden henkilöiden yh-dyssiteenä ja vaalia kirja-alan perinteitä. Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteutta-maan järjestämällä kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä retkeilyjä, keräämällä ja taltioimalla alan liittyviä muistoja ja muistelmia, harjoittamalla kil-lan tarkoitusperiin liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa, tekemällä alan jär-jestöille ja liikelaitoksille esityksiä ja aloitteita sekä hoitamalla huomionosoituk-sia yms. Toimintansa tukemiseksi kilta on oikeutettu vastaanottamaan testa-mentti- ym. lahjoituksia. Kirjakillan kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 2. § Killan jäseneksi pääsee jokainen 25 vuotta täyttänyt ja kirja-alalla vastuullisessa asemassa toimiva henkilö, joka on ollut alalla vähintään yhden vuoden. Uudet jäsenet hyväksyy killan raati vähintään kahden jäsenen suosittelemana. Suosit-telijaksi ei hyväksytä oppipoikia. Killan jäsen merkitään killan luetteloon raadin toteamin palvelusvuosin.

Killan 50 vuotta nuorempia jäseniä puhutellaan kisälleiksi, mikäli he ovat olleet alalla vähintään 5 vuotta. Tätä lyhyemmän ajan kirjaa palvelleita jäseniä kutsutaan oppipojiksi. Kisällin, joka on 50 vuotta täyttänyt ja ollut alalla vähintään 20 vuotta, voi raati nimittää mestariksi. 60 vuotta täyttäneen mestarin voi raati ni-mittää kiltaporvariksi. Nimitykset astuvat voimaan, kun asianomaisen nimityskir-ja on lunastettu.

Kilta saattaa kutsua kirjakaupan ja kustannustoimen piiristä alalla ansioituneita henkilöitä kirjaporvareiksi siinä järjestyksessä kuin jäljempänä säädetään. Kir-japorvariksi kutsuttavan ei tarvitse olla killan jäsen.

 1. § Jokaisella killan jäsenellä on killassa yhtäläinen puhe- ja äänioikeus killan asi-oissa riippumatta hänen asemastaan killassa. Valtakirjalla ei kiltakokouksissa saa äänestää.
 2. § Jos killan jäsen julkisella esiintymisellään tai käytöksellään halventaa killan mainetta tai jatkuvasti laiminlyö määräaikaisen jäsenmaksunsa suorittamisen, voi raati erottaa hänet killasta.
 3. § Killan jäsenen on suoritettava vuosittainen tai kertakaikkinen jäsenmaksu, joka on kaikille sama joka jonka suuruuden vuosikokous päättää. Vuosijäsenmaksu koskee aikaa vuosikokouksesta toiseen. Kirjaporvarit ovat kuitenkin vapautettu-ja jäsenmaksun suorittamisesta. Raati päättä vuosittain kisällinkirjan, mestarikir-jan ja kiltaporvarikirjan lunastusmaksusta. Kirjaporvarinkirja annetaan lunastuk-setta.
 4. § Killan asioita hoitaa hallitus, jota kutsutaan raadiksi ja jonka toimikausi kestää vuosikokouksesta toiseen. Tähän kuuluu 8-12 jäsentä, sen mukaan kuin vuosi-kokous päättää. Jäsenet valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Ainakin seuraa-vat jäsenet on vuosikokouksessa valittava:
 • puheenjohtaja, jota puhutellaan oltermanniksi
 • varapuheenjohtaja, jota puhutellaan sinetinvartijaksi
 • toiminnanjohtaja, jota puhutellaan kiltamestariksi
 • toiminnanjohtajan apulainen, jota puhutellaan kuntakapteeniksi
 • rahastonhoitaja, jota puhutellaan mynttimestariksi
 • rahastonhoitajan apulainen, jota puhutellaan kistunvartijaksi
 • sihteeri, jota puhutellaan sulkamestariksi, sekä
 • sihteerin apulainen, jota puhutellaan scribaksi.

Mahdollisia muita raadin jäseniä kutsutaan raatimiehiksi tai muulla nimellä, jon-ka raati asianomaisen velvollisuudet huomioonottaen kulloinkin vahvistaa. Raa-din jäsenten mahdollisista palkkioista päättää vuosikokous.

 1. § Killan toiminta- ja tilivuosi on ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta syyskuun 1. päivästä seuraavan elokuun 31. päivään ja killan vuosikokous on pidettävä vii-meistään seuraavan marraskuun kuluessa. Killan tilejä tarkastamaan vuosiko-kous valitsee kaksi tilintarkastajaa varamiehineen, joiden on annettava vuosiko-koukselle kirjallinen lausuntonsa syyskuun loppuun mennessä.
 2. § Kiltakokoukset kutsuu koolle raati vähintään seitsemän päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai ilmoittamalla siitä samalla ajassa Kirjakauppalehdessä. Kiltako-kous on kutsuttava koolle myös, kun vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä si-tä raadilta kirjallisesti pyytää määrätyn asian käsittelyä varten.
 3. § Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja (oltermanni) tai varapuheenjohtaja (sine-tinvartija), jompikumpi yhdessä hallituksen (raadin) jonkun jäsenen kanssa. Pankki- ym. juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus (raati) on oikeutettu an-tamaan valtakirjan jollekin toimihenkilölle enintään vuodeksi kerrallaan.
 4. § Raadin tehtävänä on hoitaa killan asioita edustaa sitä sekä vastata sen puoles-ta, hyväksyä killan jäsenet, pitää heistä kirjaa, tehdä esitykset kiltakokoukselle kirjaporvareiksi kutsumisesta, kutsua koolle kiltakokoukset, laatia vuosikerto-mus sekä vastata killan omaisuuden hoidosta. Raati on päätösvaltainen, kun saapuvilla on oltermanni tai sinetinvartija sekä vähintään puolet raadin kulloi-sesta jäsenmäärästä. Äänten mennessä tasan voittaa se kanta, jota puheen-johtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
 5. § Killan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 6. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokouksen sihteerin.
 7. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 8. Todetaan kokouksen laillisuus.
 9. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus.
 10. Päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistami-sesta.
 11. Päätetään hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta.
 12. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
 13. Päätetään raadin jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
 14. Määrätään raadin jäsenmäärä.
 15. Valitaan raadin jäsenet, kukin erikseen.
 16. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkas-tamaan kuluvan toimintavuoden tilejä.
 17. Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat, kuten raadin tekemät esitykset kirjaporvariksi kutsumisesta yms.
 18. § Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kahden perättäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kiltakokouksen päätös, jota kummallakin kerralla on kannatta-nut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.
 19. § Jos kilta ehdotetaan lopetettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö, jos vähin-tään kymmenen läsnäolevaa jäsentä sitä vastustaa. Lopettamispäätös on käsi-teltävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kiltakokouksessa. Jos kilta lopettaa toimintansa, on sen omaisuus, sen jälkeen kun velat on ensin maksettu, luovutettava Suomen Kirjakaupan Säätiölle killan ajamien tarkoitus-perien lähellä oleviin tarkoitukseen käytettäväksi siten kuin viimeinen kiltakokous päättää.
 20. § Muissa kohdissa on noudatettava kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.